ممنونم که درخواست کمک کردی

یک: فیلم Lorelei را به تازگی دیده‌ام. معرفی‌اش را بعداً می‌نویسم و توصیه به دیدنش می‌کنم. اما فعلا یک دیالوگ‌اش را داشته باشید: .thanks for coming- .thanks for asking+ بابت آمدنش از او تشکر می‌کند و دیگری در جوابش نمی‌گوید که خواهش می‌کنم و خوشحال شدم و این‌ها، بلکه او…