در اینجا هستی تا…

«هم‌سو» کلمهٔ محبوب این روزهایم است. از بس که نیازش را در خودم احساس می‌کنم. به یک هم‌سویی میان ذهن، قلب، رفتار و عملکردم نیاز دارم. در طی مدت اخیر، جهت‌گیری‌های اینها تغییر کرده و تعادل‌شان به هم خورده است. به یک قطب‌نمای خیلی خیلی درونی نیاز دارم تا جهت…

وقتی می‌نویسم خودم را بیشتر دوست دارم

وقت‌هایی که نمی‌نویسم خودم را کمتر دوست دارم. یا اینطور بگویم که وقت‌هایی که می‌نویسم خودم را بیشتر دوست دارم. آخر تابستان می‌خواستم بنویسم تابستان رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم. بیشترش هم مربوط می‌شد به یک‌هویی بودن اتفاقاتی که در اففانستان افتاد و ستاره‌هایی که در درون‌مان خاموش شدند.…