یک روز خوب از کِی شروع می‌شود؟

نکتهٔ ساده‌ای که برای شروع هر روز و هر هفته کشف کرده‌ام این است: روز قبل و هفته قبل را به‌خوبی به پایان برسانم. اگر شب قبل به‌موقع بخوابم، به‌اندازه غذا بخورم و به اصرارهای مامانم گوش نکنم، ذهنم را از مسائلی که در طی روز داشته‌ام خالی کنم و…