کرونا از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است

- میشه توی کلاس اسم ملینا رو السا صدا کنید؟ دخترم کارتون السا و آنا و خیلی دوست داره و دلش می‌خواد اسمش السا باشه.+ باشه. السا توی کلاس: من عاشق اسم السا هستم ولی مامانم توی خونه بهم میگه دماغ گنده!+ من فقط نگاه. - مامانم گفته اگه صندلی…