اما من یکی از شروطِ لازم هستم.

دختر طوری هر پیاز را بر می‌داشت و با دقت لایه نازکی از پوست آن را می‌کند و به داخل پلاستیکی که به دست خواهرش بود می‌انداخت که گویی پیاز دست‌چین برای آشپزخانه دربار شاه می‌خواهد. شاید دربار شاه با آن عظمتش هم اینقدر ادا و اطوار نداشته باشد که…